Natalia Zamorskaya
Natalia Zamorskaya
Moscow based freelance journalist. MA in Public History researching Soviet and PostSoviet memory shifts.